Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)

Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa; tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; ýyladyşhana hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agrohimiýa we agrotopragy öwreniş; agroekologiýa; ýyladyşhana hojalygy; gidromeliorasiýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek).

2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: weterinar lukmançylygy).

III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda) (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar). Okuwyň dowamlylygy 5 okuw ýylyna (1 ýyl — dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksatnamasy boýunça okuw) deňdir.

2. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda).

3. Oba, tokaý we balyk hojalygy (taýýarlygyň ugurlary: agroinženerçilik; gidrotehniki desgalar; oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy).

4. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: ýer gurluşygy we kadastrlar).

5. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ugry: maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda).

6. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda); sanly dolandyryş).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Daşoguz şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 2-3-i, 6-sy we 8-i günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 4-5-i, 7-si we 9-y günleri;

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 10-11- 12-si, 13-14-i we 15-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa; ýyladyşhana hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; agrohimiýa we agrotopragy öwreniş; weterinar lukmançylygy — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; gidromeliorasiýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; taýýarlygyň ugurlary: agroinženerçilik; gidrotehniki desgalar — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda); sanly dolandyryş (oba hojalygynda); oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy — biologiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda) (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar); maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygynda); ýer gurluşygy we kadastrlar; awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere ýa-da taýýarlygyň ugurlaryna hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň salgysy: Daşoguz ş., Ruhnama köçesi, 94, tel.: 9-33-92, 9-40-68, 9-27-47.

 

SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

   RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

Türkmen oba hojalyk instituty, Ruhnama köçesi, 94,  telefon: 5-26-39

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mek­de­bi, Dostluk şäherçesi, Zelili köçesi1, telefon: 9-87-71, 9-89-56  

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№15 mekdep, Galkynyş köçesi1, telefon: 7-73-64, 7-73-65

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Daşguz welaýaty, Daşguz şäheri, Türkmen oba hojalyk instituty

Instituta jemi kabul edilmeli talyp sany:

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

DZ

LB

MR

 

Hemmesi

 

 

 

86

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

 

18

1

Agronomçylyk

 

 

 

4

2

Agroekologiýa

 

 

 

2

3

Tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy

 

 

 

5

4

Ýyladyşhana hojalygy

 

 

 

3

5

Oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy

 

 

 

4

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak :

 

Hemmesi

 

 

 

22

1

Ýyladyşhana hojalygy

 

 

 

1

2

Agrohimiýa we agrotopragy öwreniş

 

 

 

4

3

Gidromeliorasiýa

 

 

 

7

4

Oba hojalygy mehanizmleşdirmek

 

 

 

4

5

Agroekologiýa

 

 

 

2

6

Weterinar lukmançylygy

 

 

 

4

III. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

 

 

46

1

Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak (Oba hojalygynda)

 

 

 

4

2

Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (Oba hojalygynda)

 

 

 

4

3

Agroinženerçilik

 

 

 

4

4

Gidrotehniki desgalar

 

 

 

6

5

Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy

 

 

 

5

6

Ýer gurluşygy we kadastrlar

 

 

 

4

7

Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti (Oba hojalygynda)

 

 

 

4

8

Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy

 

 

 

5

9

Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (Oba hojalygynda)

 

 

 

5

10

Sanly dolandyryş

 

 

 

5


Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Gulsen 14 Jul, 2021
Bolya kop kop sag bolun
Admin 14 Jul, 2021
@Gulsen maglumat tapsak hökman goýlar.
Gulsen 14 Jul, 2021
Instituta tabsyran okuwcy sanyny gorkezmeyanizmi
Admin 14 Jul, 2021
@Agamyrat ýokarda ýazylgy "Mary welaýaty: №15 mekdep" diýip, Näçe adam resminama tabşyrandygy barada maglumat tapsak hökman goýars.
Agamyrat 14 Jul, 2021
Nace adam resminama tabsyrdy maglumat berayin
Agamyrat 14 Jul, 2021
Resminamalary mary welayatynyn nacinji mekdebine tabsyrmaly
Admin 12 Jul, 2021
@Agamyrat Býutjet bolanda stipendiýaly bolýar.
Agamyrat 11 Jul, 2021
Byujet nme
Alyosh 17 Jun, 2021
Balkan welayatyndan baryp tabsyryp bolyamyka.