11 Fizika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 5 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,34 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda takyk  bilimleri ugry boýunça fizikadan jemleýji döwlet synagynyň soragnamalary

(2023-2024-nji okuw ýyly) 

1-nji  soragnama

1. Ýarymgeçirijilerde elektrik togy. Ýarymgeçirijileriň hususy we garyndyly geçirijiligi.

2. Mendeleýew -Klapeýronyň deňlemesi.

3. Tejribe işi: Gaty jisimiň dykyzlygyny kesgitlemek.

 

2-nji soragnama

1. Atmosfera basyşy we onuň ölçenilişi. Torriçelliniň tejribesi.  

2. Üýtgeýän toguň zynjyrynda aktiw, sygym we induktiw garşylyklar.

3. Linzanyň  formulasyna degişli  formula.

 

3-nji soragnama

1. lçki energiýa.Termodinamikanyň birinji kanuny we  onuň izoproseslerde ulanylyşy.

2. Geçirijiniň elektrik garşylygy. Udel garşylyk. Reostatlar.

3. Arhimed güýjüni hasaplamaga degişli mesele.

 

4-nji soragnama

1. Ýadro reaktory. Termoýadro reaksiýalary.

2. Doýgun däl we doýgun buglar. Suwuklyklaryň  gaýnama temperaturasynyň basyşa baglylygy.

3. Hemişelik toguň işini we kuwwatyny hasaplamaga degişli mesele.

 

5-nji soragnama

1. Elektromagnit indüksiýa kanuny. Lensiň düzgüni. Öz-özünde induksiýa. Induktiwlik koeffisiýenti.

2. Geçirijiniň elektrik garşylygy. Garşylygyň  temperatura baglylygy.

3. Tejribe işi: Geçirijileriň  yzygider birikdirilişini öwrenmek.

 

6-njy soragnama

1. Egriçyzykly hereket.Töwerek boýunça deňölçegli hereketde tizlik we tizlenme.

2. Radioişjeň öwrülmeler. Radioişjeň dargama kanuny.

3. Suwuklygyň  üstdartuw güýjüni hasaplamaga degişli  mesele.

                                                   

7-nji soragnama

1. Yrgyldyly kontur.YrgyldyIy konturda energiýanyň  öwrülişi.

2. Kwant generatorlary. Lazerler. Geýzenbergiň kesgitsizlikler gatnaşygy.

3. Deňtizlenýän hereketde geçilen ýo1y hasaplamaga degişli mesele.           

                              

8-nji soragnama

1. Kulonyň  kanuny. EIektrik meýdany.

2. KogerentIik. Ýagtylygyň interferensiýasy we onuň ulanylyşy.

3. Gazyň  basyşyny hasaplamaga degişli mesele.

 

9-njy soragnama

1. Arhimed güýji.Jisimleriň ýüzme şertleri.Suw ulaglarynyň Türkmenistanda ulanylyşy.

2. Atomuň  gurluşy. Rezerfordyň tejribesi.

3. EIektrik mejdanynyň potensialyny hasaplamaga degişli mesele.

 

10-njy soragnama

1. Boruň kwant postulatlary.Kwantlanma düzgüni.Frankyň  we Gersiň tejribesi.

2. Howanyň çyglylygy.Howadaky suw buglary. Absolýut we           otnositel çyglylyk.

3. Ýadro reaksiýalaryna degişli mesele.

 

1l-nji  soragnama

1. Tok güýji.Zynjyryň bölegi üçin Omuň  kanuny.

2. Fotoeffekt.Fotoeffektiň teoriýasy.

3. Tejribe işi:Erkin gaçmanyň  tizlenmesini kesgitlemek.

 

12-nji soragnama

1. Atom ýadrosynyň gurluşy. Lzotoplar.

2. Ses tolkunlary.Ses tolkunlarynyň ýayraýşy.Sesiň  tizligi.Infra we ultrasesler.

3. Fotoeffekte degişli mesele.

 

13-nji soragnama

1. Matematiki maýatnik.Yrgydylaryň amplitudasy, periody, ýygylygy we fazasy.

2. Uran ýadrosynyň  bölünişi. Zynjyrly reaksiýa.

3. Bütindünýä dartylma kanunyna degişli mesele.

14-nji soragnama

1. Agyrlyk güýjüniň  täsirindäki hereket. Aşaagramlylyk we agramsylyk.

2. Ýagtylyk akymy. Ýagtylyk güýji. Ýagtylandyryş. Ýagtylandyryşyň kanunlary.

3. Tejribe işi: Ýapgyt tekizligiň  PTK-syny kesgitlemek.

 

15-nji  soragnama

1. Fotoeffekt. Fotoeffektiň  ulanylyşy.Türkmenistanda Gün energijasynyň  ulanylyşy.

2. Deňtizlenýän hereket. Deňhaýallanýan hereket.

3. Ýylyk mykdaryna degişli mesele

 

16-njy soragnama

1. Tok çeşmesiniň yzygider we parallel birikdirilişi.Kirhgofyň  düzgüni.

2. IdeaI gazyň molekulaýar-kinetik teorijasynyň esasy deňlemesi.

3. Geçirjiniň elektrik garşylygyny hasaplamaga degişli mesele.

 

17-nji soragnama

1. Transformator.Türkmenistanda elektrik energiýasynyň öndürlişi we aralyga geçirilişi.

2.  Otnositellik teoriýasynyň postulatlary.  Massanyň we  energiýanyň özara baglylyk kanuny.

3. Geçirijileriň  parallel birikdirilişine degişli mesele.

 

18-nji soragnama

1. Jisimiň impulsy.lmpulsyň saklanma kanuny. Reaktiw bereket.

2. Hemişelik toguň işi we kuwwaty.Toguň işiniň we kuwwatynyň ölçeg birligi.

3. Difraksiýa gözenegine degişli mesele.

 

19-njy soragnama

1. Toguň magnit mejdany.Elektromagnitler we olaryň ulanylyşy.

2. Kondensatorlar.Kondensatorlaryň parallel we yzygider birikdirilişi. Zarýadlanan kondensatoryň elektrik meýdanynyň  energiýasy.

3. Pružinden asylan ýüküň  yrgyldysyna degişli mesele.

 

20-nji sorgnama

1. EIektromagnit meýdany.Gersiň  wibratory. Elektromagnit tolkunlary we olaryň häsiýetleri.

2.  Ýangyjyň energiýasy. Ýangyjyň ýanmagynyň udel ýylylygy.

3. Yrgyldyly herekete degişli mesele.

 

21-nji  soragnama

1. Gaz kanunlary. lzoprosesler.

2. Ýagtylygyň  difraksiýasy. Difraksion gözenek. Golografıýa barada düşünje.

3. Termodinamikanyň  birinji kanunyna degişle mesele.

 

22-nji soragnama

1. Magnit mejdany. Amperiň güýji. Lorens güýji.

2. Maddanyň  gurluşy. Maddanyň agregat hallary we olaryň  molekulýar-kinetik nukdaýnazardan düşündirilişi.

3. Elektromagnit induksiýa hadysasyna degişli mesele.

 

23-nji soragnama

1. Güýç.Nýutonyň  ikinji kanuny.Jisimiň impulsy.Güýjüň impulsy. Güýçleriň goşulyşy.

2. Ýagtylygyň  basyşy.Ýagtylygyň himiki täsiri.

3. Atmosfera basyşyna degişli mesele.

 

24-nji soragnama

1. Doly zynjyr üçin Omyň  kanuny.

2. Radioişjeňlik.Alfa, beta, gamma şöhlelenmeleri.

3. Izoproseslere degişli mesele.

 

25-nji soragnama

1. Suwuklylardaky we gazlardaky basyş. Paskalyň kanuny.

2. EIektrolitlerde elektrik togy.Elektroliz we onuňi kanunlary.Türkmenistanda reňkli metallurgiýanyň  ösüşi.

3. Mendeleýewiň-Klapeýronyň deňlemesine degişli mesele.

 

26-njy soragnama

1. Bölejikler  we antibölejikler.

2. Rentgen şöhlelenmeleri we onuň ulanylyşy.Kompton  effekti.

3. Geçirijileriň yzygider birikdirilişine degişli mesele.

 

27-nji soragnama

1. Mejbury yrgyldylar.Rezonans.

2. Agyrlyk güýji.Agyrlyk güýjüniň  täsirindäki hereket.

3. Kulonyň  kanunyna degişli mesele.

 

28-nji  soragnama

1. Bugarma. Kondensasiýa. Gaýnama. Bug emele gelmeginiň  udel ýylylygy.

2. Ýagtylygyň dispersiýasy. Gýugensiň-Freneliň prinsipi. Freneliň zona(zolak)usuly.

3. Howanyň çyglylygyny hasaplamaga degişli mesele.

 

29-njy soragnama

1. Mehaniki iş we kuwwat.lşiň we kuwwatyň ölçeg birlikleri.

2. Ýarymgeçiriji diod.Tranzistor.

3. Elektromagnit yrgyldylarynyň  amplitudasyny, periodyny, ýygylygyny hasaplamaga degişli mesele.

 

30-njy soragnama

1. Içki energiýa. Ýylylyk mukdary. Ýylylyk mukdaryny  hasaplmak.

2. Gýugensiň prinsipi. Ýagtylyk tolkunlarynyň serpikmesi we döwülmesi.

3. Joul-Lensiň kanuna degişli mesele.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň