11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda 2022-2023-nji okuw ýylynda   jemgyýeti öwreniş dersinden jemleýji döwlet synagyny geçirmek üçin  soragnamalar

1-nji soragnama

1.     Jemgyýeti öwreniş dersi we ony öwrenmegiň ähmiýeti.

2.     Demografik üýtgemeleriň  jemgyýetçilik durmuşyna täsiri.

2-nji soragnama

1.     Adamyň gelip çykyşy baradaky taglymatlar.

2.     Geografik gurşaw. Ekologik aň we ekologik  medeniýet.

3-nji soragnama

1.     Adamyň iş hereketleri.

2.     Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy.

4-nji soragnama

1.     Bähbitler we islegler.

2.     Maşgalanyň esasy wezipeleri.

5-nji soragnama

1.     Akyl ýetiriş.

2.     Maşgala we jemgyýet.

6-njy soragnama

1.     Akyl ýetirişiň görnüşleri.

2.     Türkmen maşgalasynyň mukaddeslikleri we gymmatlyklary.

7-nji soragnama

1.     Ylmy akyl ýetiriş.

2.     Etniki umumylyklar.

8-nji soragnama

1.     Şahsyýet.

2.     Önümçilik serişdeleri düşünjesi.

9-njy soragnama

1.     Jemgyýet düşünjesi.

2.     Sarp ediş düşünjesi.

10-njy soragnama

1.     Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy  gurşawlary.

2.     Girdejileriň çeşmeleri we görnüşleri.

11-nji soragnama

1.  Jemgyýetçilik gatnaşyklary.

2. Ykdysady ulgamlar.

12-nji soragnama

1.     Hukuk döwleti düşünjesi.

2.     Ykdysady bäsdeşlik we onuň görnüşleri.

13-nji soragnama

1.     Jemgyýetiň taryhy görnüşleri.

2.     Döwlet býujeti we salgytlar.

 

14-nji soragnama

1.     Jemgyýetçilik gatnaşyklaryny sazlaşdyryjy kadalar.

2.     Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

15-nji soragnama

1.     Jemgyýetçilik durmuşynyň ösüşi.

2.     Türkmen halkynyň millet hökmünde  kemala gelmegi.

 

16-njy soragnama

1.     Jemgyýetiň ruhy durmuşy.

2.     Raýat jemgyýeti düşünjesi.

17-nji soragnama

1.     Medeniýet düşünjesi.

2.     Bazar  gatnaşyklary.

18-nji soragnama

1.     Jemgyýetiň  ruhy we ahlak gymmatlyklary.

2.     Hukuk gatnaşyklary.

19-njy soragnama

1.     Jemgyýetiň ösmeginde bilimiň ähmiýeti.

2.     Önümçilik gatnaşyklary.

20-nji soragnama

1.     Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.

2.     Türkmenistanyň ykdysady ösüş nusgasy.

21-nji soragnama

1.     Köpçülikleýin habar beriş we kommunikasion serişdeleri hem-de olaryň ähmiýeti.

2.     Jemgyýetiň syýasy durmuşy.

22-nji soragnama

1.     Jemgyýetiň sosial durmuşy.

2.     Syýasat düşünjesi.

23-nji soragnama

1.     Jemgyýetiň sosial düzümi.

2.     Türkmenistanyň  syýasy ulgamy.

24-nji soragnama

1.     Türkmenistanda döwletiň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek babatynda ýöredýän syýasaty.

2.     Halkara ynsanperwerlik hukugy.

25-nji soragnama

1.     Sowatlylyk, bilimlilik, we intelligentlilik.

2.     Döwlet we onuň esasy alamatlary.

26-njy soragnama

    1. “Döwlet adam üçindir” diýen şygar astynda alnyp baryýan döwlet syýasaty.

      2. Hukuk bozulmalary we ýuridiki jogapkärçilik.

27-nji soragnama

1.     Tebigy zehin, talantlylyk we geniallyk.

2.     Syýasy ulgam.

28-nji soragnama

1. Hukuk we onuň döreýşi.

     2. Demokratiýa düşünjesi.

29-njy soragnama

1.  Jemgyýetiň ykdysady ösüşi.

   2. Hukuk düzgünleri.

30-njy soragnama

   1. Türkmenistanyň saýlaw ulgamy.

   2. Türkmenistanda milli medeni mirasy gorap saklamak döwlet syýasaty.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň