11 Türkmenistanyň taryhy Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda ynsanperwerlik-durmuş bilimleri ugry boýunça Türkmenistanyň taryhyndan jemleýji döwlet synagynyň soragnamalary

(2023-2024-nji okuw ýyly)

1-nji soragnama

1. Türkmenistanyň taryhy nämäni öwredýär?

2. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakynda Jarnamanyň kabul edilmegi.

 

2-nji soragnama

1. Türkmenistanyň taryhynyň döwürleri.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmegi.

 

3-nji soragnama

1. Türkmenistanyň ýerlerinde ýaşan iň gadymy adamlar.

2. Garaşsyz Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet.

 

4-nji soragnama

1. Iň gadymy adamlaryň esasy kärleri we zähmet gurallary.

2. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary hem borçlary.

 

5-nji soragnama

1. Jeýtun medeniýeti.  

2. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow.

 

6-njy soragnama

1. Altyndepe – iň gadymy şäher-döwlet.

2. Türkmenistanyň dolandyryş-çäkleýin gurluşyndaky özgertmeler.

 

7-nji soragnama

1. Gadymy Marguş ýurdy.

2. Türkmenistanyň harby doktrinasy we onuň goranmak häsiýeti.

 

8-nji soragnama

1. Gadymy Oguz Türkmen döwleti.

2. “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanuny.

 

9-njy soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistanda ulag ulgamynyň ösmeginde Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginiň ähmiýeti.

2. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022–2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy.

 

10-njy soragnama

1. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi.

2. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli Maksatnamasy.

 

11-nji soragnama

1. Orta Aziýanyň milli-döwlet bölünişigi.

2. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar Watanyň daýanjy” atly kitaby we onuň ähmiýeti.

 

12-nji soragnama

1. Parfiýa döwletiniň gülläp ösmegi.

2. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar.

 

13-nji soragnama

1. Türkmenistanda döwlet eýeçiliginiň hususylaşdyrylmagy.

2. Garaşsyz Türkmenistanda halk döredijiliginiň we amaly-haşam sungatynyň  gülläp ösmegi.

 

14-nji soragnama

1. Änew medeniýeti.

2. “Erkin telekeçiligiň ykdysady zolagy hakynda” Türkmenistanyň kanuny we beýleki kanunlaryň kabul edilmegi.

 

15-nji soragnama

1. Parfiýanyň medeniýeti.

2. “Bilim hakynda” ( rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanuny.

 

16-njy soragnama

1. ХХ asyrda türkmen halkynyň medeniýeti.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň döwlet nyşanlary.

 

17-nji soragnama

1. Sarahs söweşi we onuň netijeleri.  

2. Garaşsyz Türkmenistan – hemişelik bitarap döwlet.

 

18-nji soragnama

1. Garrygala söweşi we onuň netijeleri.

2. Türkmenistanyň Raýat kodeksi we onuň ähmiýeti.

 

19-njy soragnama

1. Türkmenistanyň Maşgala kodeksi.

2. Türkmen halkynyň medeni-mirasy kitaplarynyň neşir edilmegi.

 

20-nji soragnama

1. Türkmenistanlylaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşmagy (1941-1945 ý.).

2. “Medeniýet hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi. 

  

21-nji soragnama

1. Türkmenleriň mongol basybalyjylaryna garşy gahrymançylykly göreşi.

2. Türkmenistanyň Zähmet kodeksi.

 

22-nji soragnama

1. Seljuklylaryň nesil daragty.

2. Garaşsyz Türkmenistanda “Açyk gapylar” syýasaty.

 

23-nji soragnama

1. Maliýe – bank ulgamynyň özgerdilmegi.

2. Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy.

 

24-nji soragnama

1. Beýik Seljuk döwletiniň gülläp ösmegi.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň sagdyn ýaşaýyş durmuş syýasaty.

 

25-nji soragnama

1. ХVII asyrda türkmenleriň ýerleşişi.

2. Türkmenistanyň adminstratiw hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksi.

 

26-njy soragnama

1. Magtymguly Pyragy – beýik akyldar.

2. Garaşsyz Türkmenistanda oba hojalygynyň ösüşi.

 

27-nji soragnama

1. XVIII-XIX asyrlarda türkmenlerde ýer-suw eýeçiligi.

2. Türkmenistanyň jenaýat kodeksi.

 

28-nji soragnama

1. Gökdepe söweşi.

2. Garaşsyz Türkmenistanda taryhy we medeni ýadygärlikleriň dikeldilmegi we goralyp saklanmagy.

 

29-njy soragnama

1. Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň döredilmegi.

2. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň VII-VIII gurultaýlary we olaryň ähmiýeti.

 

30-njy soragnama

1. Göktürkmenleriň döwletiniň döremegi.

2. Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2022 ─ 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy.

   

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň