11 Türkmenistanyň taryhy Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda 2022-2023-nji okuw ýylynda   ynsanperwer-durmuş bilimleri ugry boýunça Türkmenistanyň taryhy dersinden jemleýji döwlet synagyny geçirmek üçin  soragnamalar

 

1-nji soragnama

1.Türkmenistanyň  taryhy nämäni öwredýär? 

2. Türkmenistanyň  Prezidenti Serdar  Berdimuhamedow.

 

2-nji soragnama

1. Türkmenistanyň taryhynyň döwürleri.

2. XVIII asyrda türkmenleriň medeniýeti.

 

3-nji soragnama

1. Türkmenistanyň ýerlerinde ýaşan iň gadymy adamlar.

2. Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary hem borçlary.

4-nji soragnama

1. Iň gadymy adamlaryň esasy kärleri we zähmet gurallary.

2. Garaşsyz Türkmenistanda sungatyň gülläp ösmegi.

5-nji soragnama

1. Jeýtun medeniýeti.  

2. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary.

6-njy soragnama

1. Altyndepe –  iň gadymy şäher-döwlet.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň (rejelenen görnüşi) kabul edilmegi.

7-nji soragnama

1. Gadymy Marguş ýurdy.

2. Türkmenistanlylaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşmagy (1941-1945 ý.).

8-nji soragnama

1.   Gadymy Oguz Türkmen döwleti.

2. “Açyk gapylar” syýasaty.

9-njy soragnama

1. Türkmenistan Ahemeniler döwletiniň düzüminde.

2.  XIX asyrda we XX asyryň başlarynda türkmen halkynyň medeniýeti.

10-njy soragnama

1. Gadymy Horezm döwletiniň döremegi.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň sagdyn ýaşaýyş durmuş syýasaty.

11-nji soragnama

1. Aleksandr Makedonlynyň Orta Aziýa ýörişi.

2. Türkmenleriň Horezmşalar – Anuşteginliler döwletiniň  gülläp ösmegi.

12-nji soragnama

1.  Parfiýa döwletiniň döremegi.

2. Türkmenistanyň Halk Maslahaty.

 13-nji soragnama

1. Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti.

2. Türkmenistanyň halkara guramalary bilen gatnaşyklary.

 14-nji soragnama

1. Beýik Ýüpek ýolunyň döremegi we ähmiýeti.

2. Türkmenistanda telekeçiligiň ösüşi.

15-nji soragnama

1. Parfiýanyň medeniýeti.

2. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi.

16-njy soragnama

1. Türkmenleriň Garahanlylar döwletiniň döremegi.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň döwlet nyşanlaryna girizilen  üýtgeşmeler.

17-nji soragnama

1. Sarahs söweşi  we onuň netijeleri.  

2. Garaşsyz Türkmenistan – hemişelik bitarap döwlet.

18-nji soragnama

1. Garrygala söweşi we onuň netijeleri.

2. Türkmenistanyň Raýat Kodeksi we onuň ähmiýeti.

19-njy soragnama

1. Türkmenistany araplaryň eýelemegi.  

2. Türkmen halkynyň medeni-mirasy kitaplarynyň  neşir edilmegi.

 20-nji soragnama

1. VII–IX asyrlarda Türkmenistanda medeniýet.

2. Garaşsyz Türkmenistanda senagatyň ösüşi.

21-nji soragnama

1. Türkmenleriň mongol basybalyjylaryna garşy gahrymançylykly göreşi.

2. Türkmenistanda döwlet eýeçiliginiň hususylaşdyrylmagy.

22-nji soragnama

1. Türkmenleriň Gaznalylar  döwleti

2. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi.

23-nji soragnama

1. Seljuklylaryň nesil daragty.

2. Garaşsyz Türkmenistanda ulag ulgamynyň ösmeginde Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmeginiň ähmiýeti.

24-nji soragnama

1. Beýik Seljuk döwletiniň  gülläp ösmegi.

2. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 ─ 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy”.

25-nji soragnama

1. ХVII asyrda türkmenleriň ýerleşişi.

2. Türkmenistanyň adminstratiw hukuk bozulmalary hakyndaky Kodeksi.

26-njy soragnama

1. Türkmenleriň  Osmanly döwleti.

2. “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanuny.

27-nji soragnama

1. Gökdepe söweşi.

2. Jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we birleşmeleriniň işi.

28-nji soragnama

1. Änew medeniýeti.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşy.

29-njy soragnama

1. XVIII-XIX asyrlarda türkmenlerde ýer-suw eýeçiligi.

2. Garaşsyz Türkmenistan döwletiniň döredilmegi.

30-njy soragnama

1. Göktürkmenleriň döwletiniň döremegi.

2. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen hoşniýetli gatnaşyklarynyň ösmegi.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň