10(6 ýaş) Ýaşaýyş durmuş esaslary Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 6 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,48 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

2022-2023-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň umumy bilim berýän mekdepleriniň 10-njy synp okuwçylary (6 ýaşly) üçin ýaşaýyş-durmuş esaslary dersinden geçiriljek synpdan synpa geçiş synaglarynyň SORAGNAMALARY

 

1-nji soragnama

1.Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» döwlet maksatnamasy, onuň esasy maksady we  wezipeleri.

2. Türkmen jemgyýetiniň ruhy-ahlak gymmatlyklary.      

3. Okuwçynyň otagy we iş ýeri.

 

2-nji soragnama

1. Türkmenistanda ýetginjekleriň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermekleri barada edilýän aladalar.

2. Ahlak barada duşunje.

3. Ýadawlyk we aşa ýadawlyk, olaryň döremeginiň sebäpleri we getirýän netijeleri.

 

3-nji soragnama

1. Reproduktiw (önelge) saglygy barada düşünje

2. Adamlaryň özara gatnaşyklary, olaryň görnüşleri we durmuşda tutýan orny.

3. Biologik işjeň goşundylar we genetiki taýdan özgerdilen azyk önümleri. 

 

4-nji soragnama

1. Türkmenistanyň adam saglygy, ony goramak we berkitmek baradaky kanunçylygy.

2. Ýokanç keselleriň ýüze çykmagyna täsir edýän şertler (faktorlar).

3. Mekdep okuwçysy üçin gün tertibi. Mekdep okuwçysynyň lybasy.

 

5-nji soragnama 

1. Şikeslenme barada düşünje, onuň öňüni alyş çäreleri.

2. Sagdyn iýmitlenmegiň piramidasy.

3. Kompýuteriň şöhleleriniň ynsan saglygyna ýetirýän zyýany.

 

6-njy soragnama

      1. Türkmenistanda eneligi we çagalygy goramak baradaky döwlet syýasaty.

2.  Zyýanly endikleriň şahsy saglyga edýän täsiri.         

3. Ganyň üsti bilen ýokaşýan ýokanç keseller.

 

7-nji soragnama

1. Erkekleriň we zenanlaryň deň hukuklylygynyň konstitusiýa esaslary.       

2. Gigiýena – saglygy goramak we berkitmek baradaky ylym.

3.Ýangyn, onuň döremeginiň sebäpleri we öňüni alyş çäreleri.

 

 

 

8-nji soragnama

1. Fizika, himiýa, bedenterbiýe, zähmet okuwy derslerinden tejribe sapaklary geçirilýän otaglarda berjaý edilmeli howpsuzlyk düzgünleri.

2. Ýokanç  keseller, olaryň döremeginiň sebäpleri, öňüni alyş çäreleri.

3. Bedeni dogry saklamagyň bozulmalary, olaryň görnüşleri we ähmiýeti.

 

9-njy soragnama

1. BMG-niň çagalaryň hukuklary baradaky konwensiýasy.

2. Nädogry iýmitlenmek, olaryň öňüni almagyň ýollary.

3. Bedeni taplamak, onyň görnüşleri, düzgünleri we saglyk üçin ähmieýti.

 

10-njy soragnama

1. Gipodinamiýa, onuň döremeginiň sebäpleri, öňüni alyş çäreleri.

2. Ýer titremeleri ─ tebigy betbagtçylykly hadysadyr. Ýer titremesinde özüňi  we köpçüligiň howpsuzlygyny goramagyň kadalary.

3. Howa-damja we beýleki ýollar arkaly ýokaşýan keseller.

 

11-nji soragnama

1. Ýaşaýyş üçin howply faktorlar we keseller.

2. Köçe-ýol hereketiniň belgileri we olaryň toparlary.

3. Syýahatçylyk barada düşünje. Syýahatçylykda howpsuzlyk. Syýahatçynyň sapar wagtynda özüni alyp barmagynyň düzgünleri.

 

12-nji soragnama

1. Ýetginjek we onuň boş wagty.

2. Mekdepde özüňi alyp barmagyň düzgünleri.

3. Immunitet we sanjymlar.

 

13-nji soragnama

1. Saglygy goramagy üpjün edýän guramalar we edaralar.

2. Moda we onuň ýetginjekleriň reproduktiw saglygyna ýetirip biljek zyýany.

3. Dürli görnüşdäki adatdan daşary ýagdaýlar dörän wagtynda ilaty howpsuz ýere göçürmegiň (ewakuasiýa) aýratynlyklary. 

 

14-nji soragnama

1. «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy».

2. Ahlak arassalygy – saglygyň girewidir.

3. Saglyk üçin howply iýmitler we içgiler.

 

15-nji soragnama

1. Eneligi we çagalygy goramak.  

2. Tebigatda dynç almak, onda özüňi alyp barmagyň düzgünleri we  medeniýeti.

3. Şok ýagdaýy we onuň alamatlary barada düşünje.

16-njy soragnama

1.  Saglygy berkitmäge oňaýly ýardam edýän faktorlar..

2. Maşgalanyň ruhy, maddy, medeni, ahlak gymmatlyklary.

3. Zyýanly endikler, onyň görnüşleri, olaryň döremeginiň sebäpleri.

 

17-nji soragnama

1. Okuwçy we mekdebiň içerki tertibi. Okuwçynyň mekdep formasy.

2. Ýokanç keseller barada umumy düşünje.

3. Dowul (panika) barada düşünje. Dowulyň howpy, onuň sebäpleri we getirip biljek zyýany.

 

18-nji soragnama

1. Psihika we temperament barada umumy düşünje, onuň görnüşleri (holerik, sangwinik, melanholik, flegmatik)

2.  Adatdan daşary ýagdaýlar barada düşünje, olaryň klassifikasiýasy.

3.  Adam organizminde witaminleriň we  mineral maddalaryň ähmiýeti.

 

19-njy soragnama

1. Öýe tabşyrylan  ýumuşlar ýerine ýetirilýän mahaly wagty dogry paýlamak, meýilleşdirmek..

2. Saglyk hakynda düşünje.

3. Öý şertlerinde ulanylýan himiki serişdeler. Himiki şikeslenmeler we onda ilkinji kömegiň berlişi.

 

20-nji soragnama

1. Ýokanç kesellere garşy göreşmek boýunça Türkmenistanyň gazanan    

üstünlikleri.

2. Mekdep okuwçysynyň gün tertibi.

3. Azyk önümleriniň özara ylalaşyklylygy.

 

21-nji soragnama

1. Akyl we fiziki taýdan işe ukyplylyk

2. Özüňi  alyp barmak we onyň görnüşleri (assertiw, passiw, agressiw).                    

3. Has giňden ýaýran we howply ýokanç däl keselleriň häsiýetnamasy.

 

22-nji soragnama

1. Jemgyýetde özüňi alyp barmagyň edep kadalary.

2. Ýörişe gidilende ýanyň bilen dermanhanajygy, derman serişdelerini we ilkinji kömek bermek üçin zerur serişdeleri almak.

3.  Berhizler, olaryň köpdürlüligi we ähmiýeti.

  

23-nji soragnama

1. Tebigat we tehnogen adatdan daşary ýagdaýlar mahalynda özüňi guramaçylykly alyp  barmagyň umumy düzgünleri.                       

2. Ýetginjekleriň saglygyna iýmitiň we iýmitlenmegiň täsirleri.   

3. Içege ýokançlyklary.

 

24-nji soragnama

1. Durmuş endikleri barada düşünje.

2. Ýetginjekleriň saglygyna fiziki işjeňligiň täsiri.

3. Pandemiýa barada düşünje.

 

25-nji soragnama

1. 2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar»  ýyly.

2. Ýol-ulag hadysalarynyň sebäpleri we öňüni alyş çäreleri.

3. Gepatitlar, onuň görnuşleri, olaryň döremeginiň öňüni alyş çäreleri.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 20 Apr, 2021
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň
Admin 26 Apr, 2020
Для получения экзаменационных билетов и готовых ответов:
+99363 84 29 79 -Пишите через IMO