Awtor: Beki Seýtäkow

Jemi 10 kitap tapyldy
Perwana
1978
Gyz salgydy
1962
Doganlar VI
1990
Doganlar V
1990
Doganlar IV
1989
Doganlar III
1989
Doganlar II
1988
Doganlar I
1988
Derýada
Bedirkent
1972
Sahypadaky kitap sany: